واحد ابزارسازی

واحد ابزار سازی

بخشی از ابزارهای مخصوص جهت ماشینکاری قطعات در واحد ابزارسازی ساخته می شود. از قبیل انواع مته های چند پله، ابزارهای داخل تراش خاص، حدیده و قلاویز بزرگ و …

واحد ابزارسازی