واحد آزمایشگاه

واحد آزمایشگاه

انواع عیوب داخلی قطعات مانند ترک، آخال، مک و … توسط دستگاه اشعه ایکس کنترل می گردد تا از سلامت قطعات تولیدی اطمینان حاصل شود.

توسط طیف سنج یا دستگاه کوانتومتر آلیاژ برنج خریداری شده و همچنین مذاب آماده ریخته گری بررسی می گردد تا در طیف استاندارد مشخص شده قرار داشته باشد.

دستگاه طیف سنج نوری

کوانتومتر

دستگاهی است که به کمک آن می توان میزان حضور عناصر مختلف در یک قطعه را اندازه­ گیری کرد. بدین صورت که ابتدا یک سطح قطعه مورد آماده سازی و سنگ زنی قرار گرفته به طوری که سطح آن کاملاً صاف و یکدست و از هر گونه آلودگی و چربی ( مانند روغن، گریس و…) پاک شده و نمونه درست از همان قسمت پرداخت شده بر روی محلی که قرار است اسپارک زده شود قرار داده می شود. اصول این آزمایش بر پایه نشر نوری می باشد. نمونه مواد در اثر تخلیه الکتریکی تبخیر می شود، اتم ها و یون های حاصل از تبخیر اتمی تحریک شده و تابش می کند که نور تابش شده از طریق یک فیبر نوری از درون یک طیف سنج نوری عبور می کند. با توجه به محدوده طول موج نشر نور هر عنصر، مناسب ترین خط نشری برای اندازه گیری غلظت آن عنصر در نمونه انتخاب می شود.